top of page

Usluge

SADA UZ POPUST I DO
66753-discount.gif

10

Organizacija i regulativa celokupnog poslovanja​
Provera uslova za početak rada i registraciju
​Izrada osnivačkog akta ili statuta
Registracija u APR Srbije
Registracija lica, članova organa i drugo u ABPK i APR Srbije

Pravilnik o radu
Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju sa IKT
Pravilnik o IKT bezbednosti
Ostali opšti akti

Osnovni ugovori o radu
Napredni ugovori o radu
Prijave i odjave zaposlenih
Preuzimanje zaposlenih
Sprovođenje disciplinskog postupka
Postupak otkaza ugovora o radu
Svi ostali radno-pravni akti

Sve vrste ugovora u privredi
Naknade štete
Poslovno-tehnička saradnja
Likvidacija
Savetovanje i postupak naplate iz oblasti osiguranja
Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa

Zastupanje pred sudovima (preko advokata)
Zastupanje pred držanim organima
Zastupanje, postupanje po nalozima i pripreme za inspekcijski nadzor

Sprovođenje i obuka menadžmenta i zaposlenih:

  •  kancelarijsko poslovanje

  • informatičko-komunikacione poslove i bezbednost

  • praćenje poslovanja sa dodelom nivoa ovlašćenja

  • rad poslovodnih organa (skupštine,odbori...)

Sve obuke prati kompletna dokumentacija - plan, zapisnici, sertifikati, obrasci o osposobljenosti​

INFORMATIKA & KOMUNIKACIJE

Izrada računarskih mreža i celokupnog mrežnog sistema

Analiza postojeće računarske mreže, dijagnostika i otklanjanje kvarova

Održavanje računarske mreže, računara,

Maksimalna pokrivenost WiFi I Lan mrežom

Instalacija i konfigurisanje štampača

Dijagnostika i servis računara

Instaliranje novog operativnog sistema (Windows, Linux) i programa

Saveti za knabavku

Sklapanje računarskih konfiguracija

Povezivanje perifernih uređaja (štampači, skeneri…)

Nadogradnja već postojećih računara

Dolazak na adresu ili preko kurirske službe

Antivirusna zaštita

Vraćanje sistema u pređašnje stanje
Vraćanje podataka

Čuvanje podataka (BackUp)
Zaštita i oporavak od ransomware napada

Instalacija i konfigurisanje Microsoft i Office 365 paketa
Cloud programiranje
Male Cloud aplikacije
Celokupna radno-pravna organizacije kroz Cloud programe i platforme

Video nadzor sa praćenjem na svim uređajima
Ugradnja uređaja i izrada indetifikacionih, promotivnih i platnih kartica za zaposlene, klijente, članove i goste
Prilagođavanje IKT resursa potrebama klijenta
Ugradnja, konfigurisanje i održavanje opreme za daljinski nadzor (SCADA, alarmi, senzori, PLC i drugo)

Izrada elektronskih dokumenata
Izrada jednostavnijih internet sajtova
Dizajn
Optimizacija i SEO
Izrada propagandnih letaka
Priprema za štampu
Kratke animacije
Kratke reklame

PREVODILAČKI POSLOVI

Prevođenje tehničke dokumentacije

Usluge prevoda tehničke dokumentacije:

- elektronska uputstva i pravilnike

- uputstva za korišćenje

- priručnici proizvoda

- nacrti i katalozi proizvoda

- uputstva za održavanje

- tehnička uputstva i specifikacije

- materijali za obuke i stručna usavršavanja

- prevodi tehničkih sajtova

- korisnička uputstva

- ostala tehnička dokumentacija

Prevođenje i lokalizacija u IT industriji

Usluge prevoda i lokalizacije u IT industriji:

- prevod dokumentacije

- lokalizacija softvera

- prevod tehničkih uputstava

- lokalizacija korisničkog interfejsa

Prevođenje u oblasti bankarstva, investicija, računovodstva i osiguranja

Usluge prevoda finansijske dokumentacije:

- veb-sajtovi banaka

- poslovni planovi

- poslovna dokumentacija

- ekonomski izveštaji

- ekonomski izveštaji

- dokumenti osiguranja

- marketing i sajtovi

- prospekti

- polise i ugovori

Prevođenje pravne dokumentacije bez i sa overom sudskog tumača

Usluge prevoda pravne dokumentacije:

- dokumentacija za registraciju preduzeća

- ugovori

- sertifikati

- direktive

- dokumenta službe za ljudske resurse

- pravne procedure

- ugovori o zaposlenju

- sudski dokumenti

- patenti

- regulative

- presude

- statuti

Prevođenje i lokalizacija marketinških tekstova

Usluge prevoda i lokalizacije u oblasti marketinga:

- obaveštenja za štampu

- katalozi i brošure

- prezentacije

- elektronske vesti i elektronski materijali

- marketinške kampanje

- različiti materijali za oglašavanje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Lektura i korektura

Prevodilac „NA DAN”

Transkripcija

Edukacija

Kurs poslovnog engleskog jezika

Kurs španskog jezika

Priprema za IELTS

Časovi srpskog jezika za strance

OSIGURANJE I FINANSIJE

Prepoznajemo rizike poslovanja i potrebe klijenata za osiguranjem,razmatramo i prikupljamo ponude osiguravajućih kuća i popunjavamo njihove obrasce, štedeći Vam novac i vreme, analiziramo osiguravajuća pokrića i pomažemo pri izboru vrste osiguranja i dajemo savete u vezi izrade polisa.

Klijentima nudimo usluge iz sledecih oblasti osiguranja:

  • Osiguranje imovine

  • Osiguranje odgovornosti iz delatnosti,

  • Osiguranje motornih vozila i auto kasko osiguranje

  • Osiguranje transporta

  • Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

  • Dobrovoljno zdravstveno i putnicko osiguranje

Pružamo informacije o paketima osiguranja ( pomoć  na putu, cuvar kuća), novim vrstama osiguranja i novitetima na tržistu osiguranja,

Nudimo vam pomoć prilikom prikupljnja dokumentacije za odštetne zahteve,popunjavamo prijave i druge obrasce za odštetne zahteve, našim klijentima koji nisu zadovoljni visinom odštetnog zahteva dajemo pravne savete i pišemo prigovore i upozoravamo ih u kojim slučajevim nemaju pravo na nadohnadu štete.

Upravljačko račučunovodsto: (obračun trškova: metode i kalkulacije,smanjenje troškova, benčmarking aktivnosti, budžetiranje i budžetska kontrola).

Pregovor sa kreditorima (analiza finansijkih uslova, oročavanje sredstava, kreditni zahtevi,popunjavanje obrazaca).

bottom of page